VISION

Pioneer School strives toward the holistic development of independent and integrated learners by providing for their special educational needs through focusing specifically on visual and learning impairments.

VISIE

Pionierskool streef na die holistiese ontwikkeling van onafhanklike en geïntegreerde leerders deur in hul spesiale onderwysbehoeftes te voorsien met spesifieke fokus op visuele en leerhindernisse.

MISSION

Pioneer School will create a structured and stimulating environment wherein the learner can feel emotionally and socially safe to develop his/her potential through the:

  • Creating of an environment which makes provision specifically for the needs of the learner
  • Provision of professional and specialized education by means of a dedicated team of educators and multi-disciplinary support services

MISSIE

Pionierskool skep ‘n gestruktureerde en stimulerende omgewing waarin die leerder emosioneel en sosiaal veilig kan voel om sy/haar potensiaal te ontwikkel deur die:

  • Skep van ‘n omgewing wat spesifiek voorsiening maak vir die behoeftes van die leerder.
  • Voorsiening van professionele en gespesialiseerde onderwys deur ‘n toegewyde span opvoeders en multidissiplinêre ondersteuningsdienste.

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY