GRADE R  |  GRAAD R

Blind and partially sighted learners are admitted to this group.

 • Curriculum from the Department of Education is followed
 • Use the same text books as mainstream
 • Follow the same curriculum as mainstream

PHYSICAL DEVELOPMENT:
The focus is on gross and fine motor skills. Climbing, crawling, riding bicycles playing with dough and obstacle courses are some of the activities that facilitates this development.

EMOTIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT:
This is learnt through play in a loving, structured environment.

PERCEPTUAL SKILLS:
Touching, hearing, smelling, tasting and the application of residual vision are used to develop concepts.

BRAILLE:
Emergent and writing skills are developed.
Partially sighted learners receive visual stimulation as well as emergent and writing skills.

LEARNER SUPPORT:

 • Small class groups
 • Classes are equipped to cater for visually impaired learners
 • Individual attention during activities
 • Individual needs and level of development taken into account
 • Training and application of daily living skills
 • Orientation and mobility training
 • Speech therapy
 • Occupational therapy
 • Psychologist for emotional support and development
 • Medical staff for health and medication administration
 • Well-equipped classrooms that caters especially for visually impaired learners
 • Experienced educators that are experienced with teaching blind and visually impaired learners.
 • Safe school environment
 • Aftercare facilities
 • Parents, clinics, therapists, students and caregivers are advised and informed concerning methods of handling visually impaired children.
 • Outings: First hand experience is important for the visually impaired

Blinde en swaksiende leerders word hier toegelaat.

 • Kurrikulum vanaf die Departement van Onderwys word gevolg
 • Gebruik dieselfde handboeke as die hoofstroom
 • Volg dieselfde kurrikulum as die hoofstroom

FISIESE ONTWIKKELING:
Fokus op grofmotoriese en fynmotoriese ontwikkeling. Klim, kruip, kleispel fietsry en hindernisbane is van die aktiwiteite wat fasiliteer word.

EMOSIONELE EN SOSIALE ONTWIKKELING:
Word aangeleer deur spel in ‘n veilige, gestruktureerde omgewing.

PERSEPTUELE VAARDIGHEDE:
Tas, reuk, gehoor, smaak, en die toepassing van residuele sig word gebruik om hierdie konsepte te ontwikkel.

Braille:
Ontluikende lees- en skryfvaardighede word ontwikkel.
Swaksiende leerders ontvang visuele stimulering sowel as ontluikende lees- en skryfvaardighede.

LEERONDERSTEUNING:

 • Klein klasgroepe
 • Individuele aandag tydens aktiwiteite
 • Individuele behoeftes en ontwikkelingsvlak word in ag geneem
 • Ontwikkeling en toepassing van daaglikse lewensvaardighede
 • Oriëntasie en mobiliteitsopleiding
 • Spraakterapie
 • Arbeidsterapie
 • Sielkundige vir emosionele ondersteuning en ontwikkeling
 • Mediese personeel vir bestuur van gesondheid en medikasie
 • Goed toegeruste klaskamers spesifiek ingerig vir visueelgestremde leerders
 • Ervare opvoeders wat ervare is in die onderrig van visueelgestremde leerders
 • Veilige skoolomgewing
 • Nasorg
 • Ouers, klinieke, terapeute, studente en versorgers ontvang inligting en raad oor die hantering van visueelgestremde kinders
 • Uitstappies: Eerstehandse ervarings is belangrik vir die visueelgestremde

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY