IMPORTANT LINKS  |  BELANGRIKE SKAKELS

 1. www.prevent-blindness.org
 1. RP and macular degeneration: www.rpsa.org.za
 1. www.rarediseases.org
 1. Colour vision: www.achromat.org
 1. ROP : www.ropard.org
 1. Eye nerve: www.ifond.org
 1. Lebers: www.leberslinks.freeyllow.com
 1. Albinism: www.albinism.org.
 1. Eye diseases: www.med-aapos.bu.edu
 1. Early intervention in toddlers: www.fpg.unc.edu
 1. Visually impaired pre-school children: www.vips.org
 1. Directory of eye terminology: www.triadpublishing.com
 1. Blind babies: www.blindbabies.org
 1. Deaf blindness: www.tsbvi.edu/outreach/seehearwww.continuum-concept.org
 1. www.dblink.org

Websites on Speech therapy:

 1. Read more at: www.coachingparets.wordpress.com and www.lovereadlearn.com on how to expand child’s/children’s vocabulary for better understanding instructions and better sentence construction.
 1. Read more at: www.doe.virginia.phonologicalawareness.com and www.ehow.phonologicalawareness.com on how to help your child/children develop sound awareness skills that is a pre-reading skill necessary for good reading skills to develop.
 1. Read more at: www.mentalhelp.net.speechproblems.com and www.brittonkill.oral-motortherapy.com on speech problems and oral-motor exercises that you can use to improve your child’s/children’s “articulators” that will help improve the intelligibility of speech as well as eating disorders (such as chewing).
 1. Read more at: www.asha.org.com and www.msu.edu.com on hearing loss and the effect it has on speech, language and education.
 1. www.prevent-blindness.org
 1. RP en makulêre degenerasie: www.rpsa.org.za
 1. www.rarediseases.org
 1. Kleurvisie: www.achromat.org
 1. ROP : www.ropard.org
 1. Oogsenuwee: www.ifond.org
 1. Lebers: www.leberslinks.freeyllow.com
 1. Albinisme: www.albinism.org.
 1. Oogsiektes: www.med-aapos.bu.edu
 1. Vroeë intervensie in kleuters: www.fpg.unc.edu
 1. Visueelgestremde voorskoolse kinders: www.vips.org
 1. Gids vir oogterminologie: www.triadpublishing.com
 1. Blinde babas: www.blindbabies.org
 1. Doofblindheid: www.tsbvi.edu/outreach/seehearwww.continuum-concept.org
 1. www.dblink.org

Webtuistes oor spraakterapie

 1. Lees meer by: www.coachingparets.wordpress.com en www.lovereadlearn.com  oor hoe om u kind(ers) se woordeskat uit te brei ten einde instruksies beter te verstaan vir beter sinskonstruksie.
 1. Lees meer by: www.doe.virginia.phonologicalawareness.com en www.ehow.phonologicalawareness.com oor hoe om u kind(ers) te help om klankbewustheidsvaardighede te ontwikkel, wat ‘n voorleesvaardigheid is wat benodig word vir goeie leesvaardighede om te ontwiikkel.
 1. Lees meer by: www.mentalhelp.net.speechproblems.com en www.brittonkill.oral-motortherapy.com oor spraakprobleme en oraal-motoriese oefeninge wat u kan gebruik om u kind(ers) se “artikuleerders” te ontwikkel wat sal help met die verstaanbaarheid van spraak sowel as eetprobleme (soos kou).
 1. Lees meer by: www.asha.org.com en www.msu.edu.com oor gehoorverlies en die effek daarvan op spraak, taal en opvoeding.

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY