SENIOR PHASE  |  SENIOR FASE

Senior Phase (Grade 7 – 9 )

 • Curriculum from the Department of Education is followed
 • Use the same text books as mainstream
 • Follow the same curriculum as mainstream
 • 8 learning areas – as prescribed by the National Education Department

SUBJECTS:

 • Afrikaans Home Language
 • English Home Language
 • Afrikaans Additional Language
 • English Additional Language
 • Mathematics
 • Natural Sciences
 • Social Sciences
 • Economical Management Studies
 • Arts and Culture
 • Life Orientation
 • Technology

ADDITIONAL SUBJECTS:

 • Braille (Afrikaans and English) if needed

SUPPORT:

 • Question papers/text books/notes are provided in Braille, large print, small print and on audio tapes depending on the needs of the learners
 • Learners answer question papers in Braille, in writing or on the computer
 • Amanuensis is available for certain learners who qualify for it
 • Mainstream tuition in small class groups with learner support, interventions, examination support and audio-visual aids
 • A supportive code of conduct for the strengthening of positive behaviour/life skills
 • An orientation and mobility course is presented during school hours
 • Counselling and medical support are available
Senior Fase (Graad 7 – 9 )

 • Kurrikulum vanaf die Departement van Onderwys word gevolg
 • Gebruik dieselfde handboeke as die hoofstroom
 • Volg dieselfde kurrikulum as die hoofstroom
 • 8 leerareas – soos voorgeskryf deur die Nasionale Onderwysdepartement

VAKKE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal
 • Afrikaans Addisionele Taal
 • Engels Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Tegnologie

ADDISIONELE VAK

 • Braille (Afrikaans en Engels) indien nodig

ONDERSTEUNING

 • Vraestelle/handboeke/notas word in Braille, grootdruk, kleindruk en op oudio verskaf, afhangende van die behoeftes van die leerders
 • Leerders beantwoord toetse en vraestelle in Braille, handskrif of op die rekenaar
 • Amanuensis is beskikbaar vir leerders wat daarvoor kwalifiseer
 • Hoofstroom onderrig in klein klasgroepe met leerondersteuning, intervensies, ondersteuning en oudiovisuele hulpmiddels
 • ‘n Ondersteunende gedragskode vir die versterking van positiewe lewensvaardighede
 • ‘n Oriëntasie en Mobiliteitskursus word tydens skoolure aangebied
 • Voorligting en mediese dienste is beskikbaar

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY