SPORT

Sports that are offered at the school are:

  • Athletics
  • Goal ball
  • Blind cricket.

Braille Chess:

Pioneer School has a chess club whose members have played against local schools, as well as in a national tournament prior to the Covid-pandemic. The club meets weekly for friendly games and coaching. Chess has been adapted for persons with visual impairment and is called braille chess, not blind chess. The chess boards and pieces are adapted so that the different pieces are easily recognised by physical features and some of the rules are adapted as well.

Swimming lessons through Crazy Splash:

The Crazy Splash Swim School offers Pioneer School the wonderful opportunity for a certain number of learners to attend weekly swimming lessons in their heated swimming pool throughout the year. At this stage the learners that make up the group are the Gr R and Gr 1 classes, as well as a group of high school learners that are coached at the gym.

Swimming is one of the best sports for visually impaired learners – apart from being a valuable sensory-motor experience, it is good for physical health, strength and fitness, and can be a lifelong sport. The fact that these learners can continue with lessons throughout the year (summer and winter) means that they continue developing and strengthening their skills, as opposed to stopping for a number of months and having to re-learn skills and regain fitness.

Sportsoorte wat aangebied word, is:

  • Atletiek
  • Doelbal
  • Blinde krieket.

Braille Skaak:

Pionierskool het ‘n skaakklub wie se lede al teen plaaslike klubs gespeel het, asook in ‘n nasionale toernooi voor die Covid-pandemie. By die weeklikse samekomste word vriendelike spelle gespeel en opleiding ontvang. Braille skaak is spesiaal aangepas vir persone met siggestremdheid deurdat die skaakbord en skaakstukke taktiel duidelik gedifferensieër kan word. Sekere van die reëls is ook anders.

Swemlesse deur Crazy Splash:

Die Crazy Splash Swemskool bied Pionierskool die wonderlike geleentheid vir ‘n sekere aantal leerders om weeklikse swemlesse in hul verhitte swembad deur die jaar by te woon. Op hierdie stadium is die leerders wat die groep uitmaak die Gr R- en Gr 1-klasse, asook ‘n groep hoërskoolleerders wat by die gimnasium afgerig word.

Swem is een van die beste sportsoorte vir siggestremde leerders – behalwe dat dit ‘n waardevolle sensories-motoriese ervaring is, is dit goed vir fisieke gesondheid, krag en fiksheid, en kan dit ‘n lewenslange sport wees. Die feit dat hierdie leerders deur die jaar (somer en winter) met lesse kan voortgaan, beteken dat hulle voortgaan om hul vaardighede te ontwikkel en te versterk, in plaas daarvan om vir ‘n aantal maande te stop en vaardighede te moet aanleer en fiksheid te herwin.

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY