PRE-SCHOOL  |  VOORSKOOLS

PRE-SCHOOL:
Blind and partially sighted learners are admitted to this group.

PHYSICAL DEVELOPMENT
Gross motor development usually delayed. Climbing, crawling, riding bicycles and obstacle courses facilitate this development. The development of fine motor skills is addressed.

EMOTIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT
This is learnt through play in a loving, structured environment.

PERCEPTUAL SKILLS:
Touching, hearing, smelling, tasting and the application of residual vision are used to develop concepts.
Braille: Pre-reading and writing skills are developed.
Partially sighted learners receive visual stimulation as well as pre-reading and writing skills.

LEARNER SUPPORT:

 • Small class groups
 • Individual attention during activities
 • Individual needs and level of development taken into account
 • Training in skills for daily living
 • Orientation and mobility training
 • Speech therapy
 • Occupational therapy
 • Psychologist for emotional support
 • Medical staff for health and medication administration
 • Well equipped classrooms
 • Experienced educators
 • Safe school environment
 • After school care
 • Parents, clinics, therapists, students and caregivers are advised and informed concerning methods of handling
 • visually impaired children.
 • Outings: First hand experience is important for the visually impaired
 • Application of skills for daily living
VOORSKOOLS
Blinde en swaksiende leerders word hier toegelaat.

FISIESE ONTWIKKELING
Grofmotoriese ontwikkeling het gewoonlik agterstande. Klim, kruip, fietsry en hindernisbane fasiliteer hierdie ontwikkeling. Die ontwikkeling van fynmotoriese vaardighede geniet ook aandag.

EMOSIONELE EN SOSIALE ONTWIKKELING
Word aangeleer deur te speel in ‘n veilige, gestruktureerde omgewing.

PERSEPTUELE VAARDIGHEDE
Aanraking, reuk, gehoor en smaak, en die toepassing van residuele sig word gebruik om konsepte te ontwikkel.
Braille: Pre-lees- en skryfvaardighede word ontwikkel.
Swaksiende leerders ontvang visuele stimulering sowel as pre-lees- en skryfvaardighede.

LEERONDERSTEUNING

 • Klein klasgroepe
 • Individuele aandag tydens aktiwiteite
 • Individuele behoeftes en ontwikkelingsvlak word in ag geneem
 • Ontwikkeling in daaglikse lewensvaardighede
 • Oriëntasie en mobiliteitsopleiding
 • Spraakterapie
 • Arbeidsterapie
 • Sielkundige vir emosionele ondersteuning
 • Mediese personeel vir bestuur van gesondheid en medikasie
 • Goed toegeruste klaskamers
 • Ervare opvoeders
 • Veilige skoolomgewing
 • Nasorg
 • Ouers, klinieke, terapeute, studente en versorgers ontvang inligting en raad oor die hantering van visueelgestremde kinders
 • Uitstappies: Eerstehandse ervarings is belangrik vir die visueelgestremde
 • Toepassing van daaglikse lewensvaardighede

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY