INTERMEDIATE PHASE

Intermediate Phase (Grade 4 – 6)

 • Curriculum from the Department of Education is followed
 • Use the same text books as mainstream
 • Follow the same curriculum as mainstream

SUBJECTS:

 • Home Language
 • Additional Language
 • Mathematics
 • Natural Science
 • Social Sciences
 • Economic and Management Sciences
 • Life Orientation
 • Arts & Culture
 • Technology

ADDITIONAL:

 • Arts & Culture: Music and Drama: music teacher
 • Visual arts: local Art School

ADDITIONAL SUBJECTS:

 • Braille (Afrikaans and English)

SUPPORT:

 • Perkins Braille machine
 • Braille textbooks, examination papers, tests, etc.
 • Acrobat Reader (partially sighted learners)
 • Dark green lined paper and writing books (partially sighted learners)
 • Correct lighting in classes (partially sighted learners)
 • Orientation & Mobility for blind learners
 • Braille instruction for grade 4 – 6 learners
 • Occupational Therapy
 • Psychological support available
 • Medical sister

INTERMEDIêRE FASE

Intermediêre Fase (Graad 4 – 6)

 • Kurrikulum vanaf die Departement van Onderwys word gevolg
 • Gebruik dieselfde handboeke as die hoofstroom
 • Volg dieselfde kurrikulum as die hoofstroom

VAKKE

 • Huistaal
 • Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering
 • Kuns & Kultuur
 • Tegnologie

ADDISIONEEL

 • Kuns & Kultuur: Musiek en Drama: musiekonderwyser
 • Visuale kuns: plaaslike kunsskool

ADDISIONELE VAK

 • Braille (Afrikaans en Engels)

ONDERSTEUNING

 • Perkins Braillemasjien
 • Braille handboeke, eksamenvraestelle, toetse, ens.
 • Acrobat Reader (swaksiende leerders)
 • Donkergroen lyntjiespapier in skryfboeke (swaksiende leerders)
 • Korrekte beligting in klasse (swaksiende leerders)
 • Oriëntasie & Mobiliteit vir blinde leerders
 • Braille-onderrig vir Graad 4 – 6 leerders
 • Arbeidsterapie
 • Sielkundige hulp beskikbaar
 • Mediese suster