FOUNDATION PHASE

Foundation Phase (Grade 1 – 3)

ACADEMIC
South African curriculum from the Department of Education is followed.

SUBJECTS:

 • Home Language
 • First Additional Language
 • Mathematics
 • Life Skills

SPECIAL SUPPORT AND ADAPTATIONS

 • Individualised teaching approach
 • Small class groups
 • Auxiliary services e.g. Occupational therapy and Speech therapy

BLIND LEARNERS:

 • Receive Orientation and Mobility training
 • Reading and writing medium is Braille
 • Braille text books and materials
 • Perkins Braillers are used for the development of literacy skills
 • Contracted Braille is taught from grade 2

PARTIALLY SIGHTED LEARNERS:

 • Special lighting
 • Enlarged font reading material
 • Use of optical aids e.g. Magnifiers, Acrobat, etc.

GRONDSLAGFASE

Grondslagfase (Graad 1 – 3)

AKADEMIE
Suid-Afrikaanse kurrikulum van die Departement van Onderwys word gevolg.

VAKKE:

 • Huistaal
 • Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

SPESIALE ONDERSTEUNING EN AANPASSINGS

 • Geïndividualiseerde onderwysbenadering
 • Klein klasgroepe
 • Hulpdienste bv. Arbeidsterapie en Spraakterapie

BLINDE LEERDERS:

 • Ontvang Oriëntasie en Mobiliteitsopleiding
 • Lees- en skryfmedium is Braille
 • Braille handboeke en leermateriaal
 • Perkins Braillemasjiene word gebruik vir die ontwikkeling van geletterdheidsvaardighede
 • Verkorte Braille word vanaf Graad 2 onderrig

SWAKSIENDE LEERDERS:

 • Spesiale beligting
 • Vergrote font leesmateriaal
 • Gebruik van optiese hulpmiddels, bv. vergrootglase, Acrobat, ens.