FET

FET (Grade 10 – 12)

 • Visual impaired learners
 • National Senior Certificate examination with Special Endorsement

SUBJECTS:

 • Afrikaans Home Language
 • Afrikaans First Additional Language
 • English Home Language
 • English First Additional Language
 • Mathematics
 • Mathematical Literacy
 • Life Orientation
 • Business Studies
 • Computer Applications Technology
 • Consumer Studies
 • History

ADDITIONAL SUBJECTS:

 • Braille (Afrikaans and English) if needed
  Some of our learners study Information Technology at a private centre

SUPPORT:

 • Question papers/text books/notes are provided in Braille, large print, small print and on audio tapes depending on the needs of the learners
 • Learners answer question papers in Braille, using an Apex, in writing  or on the computer
 • Amanuensis is available for certain learners who qualify for it
 • Mainstream tuition in small class groups with learner support, interventions, examination support and audio-visual aids
 • A supportive code of conduct for the strengthening of positive behaviour/life skills
 • An orientation and mobility course is presented during school hours
 • Counselling and medical support are available

VOO

VOO (Graad 10 – 12)

 • Visueelgestremde leerders
 • Nasionale Senior Sertifikaat eksamen met Endossement

VAKKE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Verbruikerstudies
 • Geskiedenis

ADDISIONELE VAKKE

 • Braille (Afrikaans en Engels) indien nodig
 • Sommige leerders studeer Inligtingstegnologie by ‘n privaatsentrum

ONDERSTEUNING

 • Vraestelle/handboeke/notas word in Braille, grootdruk, kleindruk en op oudio verskaf, afhangende van die behoeftes van die leerders
 • Leerders beantwoord toetse en vraestelle in Braille, op ‘n Apex, handskrif of op die rekenaar
 • Amanuensis is beskikbaar vir leerders wat daarvoor kwalifiseer
 • Hoofstroom onderrig in klein klasgroepe met leerondersteuning, intervensies, ondersteuning en oudiovisuele hulpmiddels
 • ‘n Ondersteunende gedragskode vir die versterking van positiewe lewensvaardighede
 • ‘n Oriëntasie en Mobiliteitskursus word tydens skoolure aangebied
 • Voorligting en mediese dienste is beskikbaar