ENROLMENT

Blind and partially sighted learners are admitted to this group.

PHYSICAL DEVELOPMENT
 • Gross motor development usually delayed.
 • Climbing, crawling, riding bicycles and obstacle courses facilitate this development.
 • The development of fine motor skills is addressed.
EMOTIONAL & SOCIAL DEVELOPMENT

This is learnt through play in a loving, structured environment.

PERCEPTUAL SKILLS
 • Touching, hearing, smelling, tasting and the application of residual vision are used to develop concepts.
 • Braille: Pre-reading and writing skills are developed.
 • Partially sighted learners receive visual stimulation as well as pre-reading and writing skills.
LEARNER SUPPORT
 • Small class groups
 • Individual attention during activities
 • Individual needs and level of development taken into account
 • Training in skills for daily living
 • Orientation and mobility training
 • Speech therapy
 • Occupational therapy
 • Psychologist for emotional support
 • Medical staff for health and medication administration
 • Well equipped classrooms
 • Experienced educators
 • Safe school environment
 • After school care
 • Parents, clinics, therapists, students and caregivers are advised and informed concerning methods of handling visually impaired children.
 • Outings: First hand experience is important for the visually impaired
 • Application of skills for daily living

TOELATING

Blinde en swaksiende leerders word toegelaat.

FISIESE ONTWIKKELING
 • Daar is gewoonlik agterstande in grofmotoriese ontwikkeling.
 • Klim, kruip, fietsry en hindernisbane fasiliteer hierdie ontwikkeling.
 • Die ontwikkeling van fynmotoriese vaardighede word ook aangespreek.
EMOSIONELE & SOSIALE ONTWIKKELING

Dit word aangeleer deur middel van spel in ‘n geborge, veilige omgewing.

PERSEPTUELE VAARDIGHEDE
 • Aanraking, reuk, gehoor en smaak, en die toepassing van residuele sig word gebruik om konsepte te ontwikkel.
 • Braille: Pre-lees- en skryfvaardighede word ontwikkel.
 • Swaksiende leerders ontvang visuele stimulering sowel as pre-lees- en skryfvaardighede.
LEERONDERSTEUNING
 • Klein klasgroepe
 • Individuele aandag tydens aktiwiteite
 • Individuele behoeftes en ontwikkelingsvlak word in ag geneem
 • Ontwikkeling in daaglikse lewensvaardighede
 • Oriëntasie- en mobiliteitsopleiding
 • Spraakterapie
 • Arbeidsterapie
 • Sielkundige vir emosionele ondersteuning
 • Mediese personeel vir bestuur van gesondheid en medikasie
 • Goed toegeruste klaskamers
 • Ervare opvoeders
 • Veilige skoolomgewing
 • Nasorg
 • Ouers, klinieke, terapeute, studente en versorgers ontvang inligting en raad oor die hantering van
 • visueelgestremde kinders
 • Uitstappies: Eerstehandse ervarings is belangrik vir die visueelgestremde
 • Toepassing van daaglikse lewensvaardighede

CLICK TO READ MORE:

VISUALLY IMPAIRED

Referrals for visually impaired learners can be done directly via the psychologist.

Contact person: Mrs M Meiring (023 342 2313)

Evaluation appointment preferably on a Monday

Documents needed:

 • Eye report;
 • birth certificate;
 • any other relevant reports, e.g. from occupational therapist, physiotherapist, school etc.

Criteria for admission:

 • toilet-trained
 • independent mobility
 • ability to benefit from school environment
 • application forms will be available after approval of admission
MULTIPLE DISABLED / DEAFBLIND

Multiple disabled and deafblind learners can be referred directly to the school via the psychologist.

Contact person: Mrs M Meiring – mmeiring@pioneerschool.org.za

Appointment for evaluation preferably on a Monday

Documents needed:

 • eye report
 • birth certificate
 • clinic card
 • identification documents of parent(s) and any other relevant reports, e.g. from occupational therapist, physiotherapist, school etc.

Criteria for admission:

 • toilet-trained
 • mobility
 • ability to benefit from school environment.

Application forms will be available after approval of admission.

KLIK VIR MEER INLIGTING:

VISUEELGESTREMDES

Verwysings vir visueelgestremde leerders kan direk via die sielkundige gemaak word.

Kontakpersoon: Mev M Meiring (023 342 2313)

Evaluasie-afsprake verkieslik op Maandae

Dokumente wat benodig word:

 • Oogverslag;
 • geboortesertifikaat;
 • enige ander relevante verslae, bv. vanaf die arbeidsterapeut, fisioterapeut, skool, ens.

Kriteria vir toelating:

 • moet die toilet kan gebruik
 • onafhanklike mobiliteit
 • moet kan baat by die skoolomgewing
 • toelatingsvorms sal beskikbaar wees nadat toelating goedgekeur is
MEERVOUDIGGESTREMDES/DOOFBLINDES

Meervoudiggestremde en doofblinde leerders kan direk na die skool verwys word deur die sielkundige.

Kontakpersoon: Mev M Meiring – mmeiring@pioneerschool.org.za

Afspraak vir evaluasie verkieslik op Maandae

Dokumente benodig:

 • Oogverslag;
 • geboortesertifikaat;
 • kliniekkaart;
 • identifikasiedokumente van ouer(s);
 • enige ander relevante verslae, bv. vanaf arbeidsterapeut, fisioterapeut, skool, ens.

Kriteria vir toelating:

 • moet toilet kan gebuik
 • mobiliteit
 • moet kan baat by die skoolomgewing
 • toelatingsvorms sal beskikbaar wees nadat toelating goedgekeur is