ACADEMIC 

PRE-SCHOOL

Curriculum from the Department of Education is followed

FOUNDATION PHASE

Curriculum from the Department of Education is followed

Subjects:

 • Home Language
 • First Additional Language
 • Mathematics
 • Life Skills
INTERMEDIATE PHASE
 • Curriculum from the Department of Education is followed
 • Use the same text books as mainstream
 • Follow the same curriculum as mainstream

Subjects:

 • Home Language
 • Additional Language
 • Mathematics
 • Natural Science and Technology
 • Social Sciences
 • Life Orientation

Additional:

 • Arts & Culture: Music and Drama: music teacher
 • Visual arts: local Art School
 • Braille (Afrikaans and English)
SENIOR PHASE
 • Curriculum from the Department of Education is followed
 • Use the same text books as mainstream
 • Follow the same curriculum as mainstream
 • 8 learning areas – as prescribed by the National Education Department

Subjects:

 • Afrikaans Home Language
 • English Home Language
 • Afrikaans Additional Language
 • English Additional Language
 • Mathematics; Natural Sciences
 • Social Sciences
 • Economical Management Studies
 • Arts and Culture
 • Life Orientation
 • Technology

Additional subject:

 • Braille (Afrikaans and English) if needed
FURTHER EDUCATION AND TRAINING
 • Visually impaired learners
 • National Senior Certificate examination
 • National Senior Certificate examination with Special Endorsement

Subjects:

 • Afrikaans Home Language
 • Afrikaans Additional Language
 • English Home Language
 • English Additional Language
 • Mathematics
 • Mathematical Literacy
 • Life Orientation
 • Physical Sciences
 • Business Studies
 • Computer Applications Technology
 • Consumer Studies
 • History
 • Music

Additional subject:

 • Braille (Afrikaans and English) if needed

AKADEMIE

VOORSKOOLS

Kurrikulum vanaf die Departement van Onderwys word gevolg

GRONDSLAGFASE

Kurrikulum vanaf die Departement van Onderwys word gevolg

Vakke is soos volg:

 • Huistaal
 • Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede
INTERMEDIêRE FASE
 • Kurrikulum vanaf die Departement van Onderwys word gevolg
 • Gebruik dieselfde handboeke as die hoofstroom
 • Volg dieselfde kurrikulum as die hoofstroom

Vakke:

 • Huistaal
 • Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
 • Lewensoriëntering

Addisioneel:

 • Kuns en Kultuur: Musiek en Drama: musiekonderwyser
 • Visuele kuns: plaaslike kunsskool
 • Braille (Afrikaans en Engels)
SENIOR FASE
 • Kurrikulum vanaf die Departement van Onderwys word gevolg
 • Gebruik dieselfde handboeke as die hoofstroom
 • Volg dieselfde kurrikulum as die hoofstroom
 • 8 leerareas – soos voorgeskryf deur die Nasionale Onderwysdepartement

Vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal
 • Afrikaans Addisionele Taal
 • Engels Addisionele Taal
 • Wiskunde; Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Tegnologie

Addisioneel:

 • Braille (Afrikaans en Engels) indien nodig
VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING
 • Visueelgestremde leerders
 • Nasionale Senior Sertifikaat eksamen
 • Nasionale Senior Sertifikaat eksamen met Endossement

Vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Afrikaans Addisionele Taal
 • Engels Huistaal
 • Engels Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe
 • Besigheidstudies
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Verbruikerstudies
 • Geskiedenis
 • Musiek

Addisioneel:

 • Braille (Afrikaans en Engels) indien nodig